ورود ثبت نام

     ورود به حساب کاربری

نام کاربری: *                
رمز ورود: *                  
مرا بخاطر داشته باش!

       ایجاد حساب کاربری

گزینه های ستاره (*) دار الزامی می باشند.
نام: *                             
نام کاربری: *                
رمز ورود: *                  
تائیدیه رمز ورود: *      
ایمیل آدرس: *            
تائیدیه ایمیل آدرس: *
کد امنیتی *
Reload Captcha

بلندترین و پایین ترین نمرات امتحان کانکور سال 1393 - 1394

جدول زیر مربوط به نمرات معیاری انتخاب رشته دانشکده‌ها (پوهنتون ها) امتحانات کانکور سال 1393 - 1394 می‌باشد.

شما با در نظرداشت آن میتوانید 5 انتخاب خویش را به صورت دقیق از نمرات بالا به پائین تنظیم نمایید.

نشر این جدول در سایر صفحات انترنتی تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

دانشگاه ها دانشکده ديپارتمنت پائين ترين نمره
بلند ترين نمره
دانشگاه کابل اقتصاد عمومی 315.83 349.29
شرعيات تعليمات اسلامی صرف برای اناث 306.9 342.89
زمين شناسی هايدرو مترولوژی 278.34 228.41
جيولوجی 287.03 315.73
جغرافيه 265.84 327.97
محيط زيست محيط زيست 285.41 322.3
منابع طبيعی 278.5 334.25
اداره و حوادث 277.9 309.26
حقوق عمومی 322.54 348.92
علوم اجتماعی تاريخ عمومی 263.86 310.11
بشر شناسی و باستان شناسی 270.75 327.22
فلسفه و جامعه شنسی 298.53 323.6
هنر های زيبا تياتر 204.31 327.25
موسيقی 232.88 322.08
سينما 270.51 328.03
مجسمه 212.38 300.66
گرافيک 291.78 318.69
نقاشی 267.51 305.32
فوتوگرافی 259.67 301.67
نمايشنامه 200.52 284.71
آلمانی 287.48 328.4
چينايی 279.92 343.29
انگليسی 296.33 330.17
ترکی 284.44 321.53
هسپانوی 262.7 318.64
روسی 241.6 313.7
عربی 243.59 312.74
زبان و ادبيات ملی دری 287.5 336.98
پشتو 266.72 327.77
روانشناسی و علوم تربيتی اداره و منجمنت تربيتی 300.88 323.6
روانشناسی 305.45 321.66
پيداگوژی 279.82 319.61
پلان و پروگرام 287.68 323.09
کار گران اجتماعی 258.82 309.42
مشاوره و رهنمايی 287.56 314.83
ژورناليزم عمومی 306.69 334.38
انجنيری سيول 336.48 350.43
برق 322.05 346.63
ميخانيک 291.32 341.34
انجنيری انرژی 304.24 336.5
مهندسی 327.13 346.76
فارمسی عمومی 310.87 343.42
کمپيوتر ساينس انجنيری نرم افزار 320.36 339.13
تکنالوژی معلوماتی 323.73 345.13
سيستم های معلوماتی 307.52 340.86
وترنری عمومی 243.66 326.2
زراعت اقتصاد توصعه زراعتی 290.9 315.73
اگرانومی 257.59 326.2
حفاظه نباتات 250.64 308.95
جنگلات و منابع طبيعی 271.95 310.5
علوم حيوانی 239.94 298.13
هارتيکلچر 270.61 326.19
خاک شناسی 261.98 318.43
بايوتکنالوژی 259.95 305.95
ساينس رياضی 295.41 330.12
فيزيک 286.02 319.18
کيميا 278.57 319.18
بيولوژی 283.9 333.16
اداره و پاليسی عمومی 308.23 333.23
دانشگاه پولی تخنیک کابل             ساختمانی ساختمانهای صنعتی و مدنی 333.14 340.39
مهندسی 322.94 344.96
اداره ساختمانی 313.19 342.6
شهر سازی 314.42 336.47
جيوديزی انجنيری جيوديزی انجنيری 309.36 330.03
سيستم اطلاعات جغرافيه 289.13 324.11
انجنيری منابع آب آبرسانی و انجنيری محيط زيست 296.4 342.82
هايدروليک و ساختمان های هايدروتخنيکی 288.54 332.35
ساختمان های ترانسپورتی راه آهن 302.47 318.58
ساختمان های ترانسپورتی 316.89 334.94
جيولوجی و معادن نفت و گاز 288.58 324
استخراج معادن 286.49 327.72
اکتشاف معادن 280.77 342.92
استخراج برهنه 278.32 314.18
جيولوجی انجنيری و هايدرولوجی 284.24 314.14
       تکنالوجی کيمياوی تکنالوجی مواد عضوی 273.18 320.94
تکنالوجی مواد غير عضوی 252.44 308.07
مواد غذايی 260.09 320.15
     کمپيوتر انفور ماتيک محاسبه و علوم معلوماتی 288.4 331.16
تکنالوژی معلوماتی 306.69 333.45
انجنيری کمپيوتر 301.51 328.41
الکترو ميخانيک تامين برق 298.57 335.16
اتو ميخانيک 289.43 313.03
دانشگاه طبی کابل معالجوی عمومی 339.97 354.34
ستوماتولوژی عمومی 330.88 348.34
صحت عامه عمومی 312.39 334.75
نرسنگ 305.4 324.61
قابلگی 319.77
339.57
متمم صحی طبی تکنالوژی لابراتوار 317.18 333.42
انستيزی 306.02 333.08
طب نظامی معالجوی 332.15 346.76
صحت عامه 312.78 326.74
ستوماتولوژی 323.74 329.62
نرسنگ عالی 313.27 326.92
فارمسی نظامی 307.91 321.73
دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی زبان و ادبيات دری 272.45 305.96
انگليسی 279.77 308.77
پشتو 236.21 312.27
عربی 322.19 303.43
ترکی 253.93 302.93
روسی 199.05 301.41
علوم اجتماعی تاريخ عمومی 246.72 298.13
جغرافيه 241.6 318.35
تاريخ معاصر 231.56 288.67
جامعه شناسی 272.37 304.69
تعليمات اسلامی تفسير و حديث 252.73 328.98
عقيده و فقه 247.85 326.2
علوم طبيعی رياضی 247.57 310.6
فيزيک 261.05 299.3
کيميا 269.69 322.1
محيط زيست 251.52 305.05
بيولوژی 260.46 306.67
علوم تربيتی و مسلکی مديريت آموزشی و تربيتی 246.64 317.8
تعليم و تربيه عمومی 251.28 293.5
تعليم و تربيه دوره کودکستان 226.16 288.57
تعليمات اختصاصی روانشناسیو نابينايان 177.1 295.13
روانشناسی نابينايان 177.33 301.89
روانشناسی عقب مانگان ذهنی 200.95 288.54
تربيت بدنی ذکور عمومی 213.25 313.26
اناث عمومی 190.1 314.46
آموزش کمپيوتر ساينس شبکه 288.1 317.08
اداره و اطلاعات 292.02 321.59
روانشناسی روانشاسی عمومی 280.54 325.29
مشاوره و رهنمائی 254.99 288.1
پوهنتون ننگرهار ادبيات پشتو 266.38 308.81
عربی 189.05 281.42
انگليسی 259.74 316.29
دری 209.62 312.25
هندی 177.36 307.5
اقتصاد عمومی 305.69 335.51
انجنيری آبياری 259.32
323.8
سيول 311.59 336.71
تعليم و تربيه کيميا 177.45 296.26
بيولوژی 230.37 318.37
رياضی 217.45 303.61
فيزيک 177.83 302.36
پشتو 215.7 31629
تاريخ 194.1 312.71
جغرافيه 177.41 277.16
تعليمات مسلکی عمومی 182.5 303.57
حقوق عمومی 310.52 337.5
زراعت حفاظت نباتات 242.05 331.27
علوم حيوانی 186.49 299.21
اگرانومی 221.15 319.89
هارتيکلچر 237.97 322.17
توسعه و اقتصاد زراعتی 252.14 324.32
باغداری 214.47 321.15
تکنالوژی مواد غدايی 187.41 283.05
شرعيات تعليمات اسلامی 279.88 324.32
طب عمومی 326.08 344.96
وترنری عمومی 208.2 307.02
ساينس جيولوجی و معادن 212.66 305.98
بيولوژی 214.86 302.33
کيميا 177.93 293.43
رياضی 217.58 299.66
فيزيک 177.7 304.2
کمپيوتر ساينس سافتوير انجنيرانگ 301.79 324.42
ديتابيس و معلومات 295.81 323.83
نتورکنگ و ارتباطات 293.46 324.21
ژورناليزم عمومی 281.03 328.08
اداره عامه عمومی 274.62 309.39
دانشگاه البیرونی طب عمومی 335.7 348.63
انجنيری سيول 318.72 336.87
برق 296.7 331.88
حقوق عمومی 314.88 340.55
اقتصاد عمومی 303.14 336.48
زراعت عمومی 270.83 325.92
تعليم و تربيه رياضی 261.78 313.49
فيزيک 205.36 316.66
بيولوژی 269.97 310.46
علوم دينی 259.88 303.73
جغرافيه 231.95 317.69
تاريخ 244.47 291.92
زبان و ادبيات دری 275.96 314.74
پشتو 244.17
312.25
انگليسی 253.8 305.16
عربی 191.2 298.8
ژورناليزم عمومی 288.74 322.51
شرعيات عمومی 289.42 329.12
پوهنتون کندهار انجنيری سيول 292.63 340.76
انرژی 247.42 314.59
مهندسی 253.15 309.62
آب و محيط زيست 220.65 293.25
تعليم و تربيه تعليم و تربيه عمومی 213.01 337.3
آموزش کمپيوتر 243.08 316.13
تربيت بدنی 177.4 288.69
بلوچی 181.22 313.28
زراعت عمومی 223.78 329.7
طب عمومی 317.5 345.09
اقتصاد عمومی 275.98 331.18
شرعيات تعليمات اسلامی (ذکور) 260.23 341.54
تعليمات اسلامی (اناث) 233.43 333.17
ژورناليزم عمومی 264.73 306.09
حقوق عمومی 280.56 332.29
کمپيوتر ساينس عمومی 270.92 322.94
زبان و ادبيات پشتو 228.49 295.93
انگليسی 215.54 277.72
اداره و پاليسی عامه عمومی 262.05 301.15
ستوماتولوژی عمومی 299.13 328.03
دانشگاه هرات انجنيری سيول 324.48 340.49
ارکتکچر 304.97 329.14
ميکاترونيک 194.52 314.74
اداره شهری 301.47 327.5
طب عمومی 331.43 348.59
ساينس رياضی 286.55 319.51
کيميا 259.18 327.32
فيزيک 228.78 313.42
بيولوژی 260.54 333.67
هنرهای زيبا نقاشی 229.27 333.72
ميناتوری 204.2 308.71
گرافيک 256.97 310.84
ادبيات انگليسی 291.07 343.21
دری 278.34 324.83
عربی 205.05 305.26
پشتو 228.99 296.09
آلمانی 248.46 309.66
شرعيات تعليمات اسلامی 297.45 337.62
اقتصاد اقتصاد ملی 314.22
346.76
اقتصاد تصدی 305.98 336.64
بانک داری 307.5 339.83
زراعت علوم حيوانی 204.2 306.94
اگرانومی 208.01 310.68
باغداری 233.12 308.35
حفاظت نباتات 209.44 305.19
اقتصاد و توسعه زراعتی 276.08 313.23
خاک شناسی 224.23 301.02
جنگلات 191.2 329.8
حقوق اداره و ديپلوماسی 315.7 335.34
قضا و سارنوالی 311.81 338.88
تعليم و تربيه انگليسی 261.87 318.1
کيميا 230.92 302.86
بيولوژی 247.8 300.76
روانشناسی 272.43 324.37
رياضی 271.66 304.22
دری 238.04 299.28
علوم اجتماعی 235.17 292.88
پشتو 202.53 281.57
تربيت بدنی 177.64 298.41
ژورناليزم عمومی 288.44 331.5
اداره و پاليسی عامه عمومی 301.6 325.45
وترنری عمومی 230.55 311.04
کمپيوتر ساينس کمپيوتر انجنيرنگ 304.73 338.84
علوم اجتماعی تاريخ 220.15 287.85
جغرافيه 220.45 294.31
جامعه شناسی 251.35 300.53
تربيت بدنی 177.54 294.69
ستوماتولوژی عمومی 321.9 344.72
دانشگاه بلخ اقتصاد اقتصاد ملی 333.96 346.76
اداره و منجمنت 334.81 345.09
امورمالی و بانکی 337.01 347.12
احائيه وايکومتری 178.77 339.79
انجنيری ساختمانی صنعتی و مدنی 334.61 349
تکنالوژی کيمياوی 177.34 339.01
هايدرو تخنيکی 282.34 333.56
جيولوجی و معادن انجنيری و معدن 284.44 341.09
انجنيری آب و محيط زيست 249.25 337.11
پطروليم 212.06 328.76
تعليم و تربيه رياضی 304.25 339.58
فيزيک 233.88 329.68
کيميا 187.58 315.82
  بيولوژی 307.2 342.58
  علوم و فرهنگ اسلامی 274.89
343.29
ادبيات دری 307.91 337.08
ادبيات پشتو 238.82 328.31
انگليسی 310.86 339.14
جغرافيه 266.71 336.79
تاريخ 284.26 339.14
حقوق عمومی 341.05 351.16
زراعت علوم نباتی 315.94 342.4
علوم باغداری 301.63 344.59
خاک شناسی 285.36 341.18
علوم اقتصادی و توسعه 303.05 341.83
علوم حيوانی 252.76 342.88
شرعيات تعليمات اسلامی (ذکور) 313.8 339.51
تعليمات اسلامی (اناث) 329.52 342.88
طب عمومی 343.08 350.51
کمپيوتر ساينس عمومی 335.26 346.8
ادبيات انگليسی 322.18 342.79
ازبکی 243.7 334.28
پشتو 254.42 335.47
زبان و ادبيات عربی 214.3 334.08
دری 319.04 343.29
اداره و پاليسی عامه عمومی 322.32 341.18
ژورناليزم عمومی 323.61 342.69
فارمسی عمومی 323.08 344.8
وترنری عمومی 252.66 341.34
ساينس رياضی 303.39 340.96
فيزيک 251.7 331.97
کيميا 220.46 329.76
بيولوژی 305.1 335.96
علوم اجتماعی روانشناسی 303.42 332.8
تاريخ 274.72 332.21
باستان شناسی 220.38 306.56
هنر های زيبا 233.26 336.74
سمنگان تعليم و تربيه دری 238.96 330.9
انگليسی 233.18 324.24
آموزش کمپيوتر 232.64 312.93
تاريخ 218.31 312.11
جغرافيه 210.18 312.11
رياضی 210.18 315.58
کيميا 202.93 326.35
فيزيک 218.49 322.62
ثقافت اسلامی 225.77 320.87
زراعت اگرانومی 217.02 306.03
جنگلات 262.08 339.79
اقتصاد زراعتی 266.43
330.84
اقتصاد مالی و بانکداری 304.52 339.38
اداره و مديريت 300.24 336.64
موسسه تحصیلات عالی پنجشیر شرعيات تعليمات اسلامی 290.9 313.51
جيولوجی و معادن استخراج مواد مفيدۀ جامد 277.1 317.82
تعليم وتربيه رياضی- فزيک 213.42 319.49
کيميا- بيولوژی 253.98 301.67
انگليسی 219.99 288.67
پشتو 182.87 284.51
تعليم و تربيه 177.38 310.53
دانشگاه جوزجان ساختمانی ساختمان های صنعتی و مدنی 316.71 348.13
جيولوجی و معادن نفت و گاز 274.14 323.61
اکتشاف معادن جامد 233.98 311.51
استخراج معدن جامد 247.81 325.23
جيوديزی 273.72 339.17
تکنالوژی کيمياوی توليد مواد عضوی 266.43 321.28
توليد مواد غير عضوی 240.75 303.26
برق 286.09 323.99
توليد مواد غذائی 256.98 326.64
اقتصاد عمومی 311.71 343.21
علوم اجتماعی تاريخ 270.32 313.86
ادبيات اوزبيکی و انگليسی 269.48 328.18
زبان و ادبيات ترکی 281.29 319.29
ژورناليزم 301.95 331.72
روان شناسی 280.43 327.43
تعليم و تربيه رياضی 268 317.99
بيولوژی 276.92 322.46
کيميا 248.2 335.35
فيزيک 239.45 309.07
ادبيات اوزبکی- ادبيات زبان انگليسی 264.73 3335.5
تاريخ 268.44 325.23
جغرافيه 263.03 321.41
ترکمنی 229.78 322.98
کمپيوتر ساينس 300.71 330.64
دری 269.6 316.33
پشتو 227.09 302.91
دانشگاه تخار تعليم و تربيه رياضی 258.55 304.46
فزيک 190.97 292.52
کيميا 231.56 319.39
بيولوژی 275.47 328.82
جغرافيه 257.13 298.9
تاريخ 272.04 338
دری 267.56 330.77
آموزش کمپيوتر 286.31 317.91
ادبيات دری 286.64 335.32
پشتو 263.52 332.94
ازبکی 264.98 302.53
انگليسی 289.61 314.79
شرعيات تعليمات اسلامی (اناث) 298.07 327.3
زراعت اگرانومی 272.33 316.79
هارتيکلچر 280.63 308.06
علوم حيوانی 240.57 311.9
اقتصاد زراعتی 294.3 312.75
انجنيری سيول 313.7 335.02
جيولوجی و معدن 283.97 335.1
برق و الکترونيکس 298.34 326.2
اقتصاد امور مالی و بانکی 307.37 333.8
اداره و منجمنت 303.21 332.75
حقوق حقوق عامه 308.22 337.3
قضا و سارنوالی 316.99 337.28
پوهنتون کندز تعليم و تربيه ثقافت اسلامی 267.48 319.57
ادبيات دری 278.34 313.7
ادبيات پشتو 241.68 325.16
ادبيات انگليسی 278.1 309.38
تاريخ 261.35 308.33
جغرافيه 246.63 302.98
بيولوژی 274.78 311.9
کيميا 205.03 291.28
فيزيک 177.55 303.74
  رروانشناسی 263.27 301.03
رياضی 255.42 317.9
زراعت اگرانومی 249.13 307.07
هارتيکلچر 254.49 304.97
علوم حيوانی 238.47 306.7
اقتصاد و توسعه 286.64 312.48
اقتصاد اقتصاد ملی 302.96 331.75
امور مالی و بانکی 303.55 335.07
حقوق قضا و سارنوالی 316.33 339.17
اداره و ديپلوماسی 306.04 333.91
ستوماتولوژی PCB 318.82 336.93
وترنری پاراکلينيک 252.07 329.71
وقايوی 233.02 321.68
کمپيوترساينس تکنالوژی معلوماتی 304.55 329.71
سيستم معلوماتی 291.92 324.66
انجنيری و نرم افزار 295.05 324.43
دانشگاه بدخشان تعلیم و تربیه رياضی 222.22 290.15
فيزيک 181.07 286.37
کيميا 202.73
297.69
بيولوژی 245.78 299.33
زراعت عمومی 262.08 314.62
ادبيات و علوم بشری دری 260.24 303.05
پشتو 179.34 284.35
عربی 199.29 281.67
انگليسی 248.49 296.24
ژورناليزم 267.45 307.68
علوم اجتماعی جامعه شناسی 250.22 298.41
تاريخ 230.44 297.64
جغرافيه 218.7 308.84
حقوق عمومی 306.58 341.54
شرعيات تعليمات اسلامی (اناث) 266.09 338.35
اقتصاد عمومی 294.25 323.3
کمپيوتر ساينس عمومی 289.93 328.86
پوهنتون پکتیا انجنيری عمومی 301.95 337.18
حقوق عمومی 300.79 334.62
تعليم و تربيه عمومی 251.51 318.06
طب عمومی 325.07 343.42
زراغت عمومی 243.71 319.2
ادبيات عمومی 275.34 315.2
اقتصاد عمومی 294.44 324.41
پوهنتون کنر زراعت عمومی 228.55 304.76
شرعيات تعليمات اسلامی (ذکور) 270.64 314.72
تعليمات اسلامی (اناث) 222.64 304.3
تعليم و تربيه عربی 177.73 296.06
پشتو 210.83 275.07
انگليسی 212.34 305.45
تاريخ 208.77 326.15
رياضی 192.14 284.13
کيميا 177.49 313.71
بيولوژی 215.06 311.29
روانشناسی 201.99 328.08
کمپيوتر ساينس نتورکنگ 275.95 319.1
پروگرامينگ 272.21 322.15
اقتصاد عمومی 286.88 318.37
پوهنتون لغمان ادبيات عمومی 254.22 321.14
زراعت حفاظت نباتات 201.79 288.97
اگرانومی 189.29 309.5
باغداری 218.18 308.5
اقتصادتوصعه زراعتی 220.3 314.86
هارتيکلچر 205.64 326.7
تعلیم و تربیه رياضی و فيزيک 214.11 298.26
کيميا و بيولوژی 229.78
301.7
انجنيری سيول 303.63 336.35
پوهنتون خوست زراعت عمومی 268.63 316.37
حقوق عمومی 316.93 332.56
شرعيات عمومی 288.32 321.81
اداره و تجارت عمومی 306.48 332.85
تعليم و تربيه عمومی 254.89 315.74
ژورناليزم عمومی 296.53 318.06
کمپيوتر ساينس عمومی 303.49 323.98
طب عمومی 326.05 341.25
وتر نری عمومی 255.46 318.6
انجنيری عمومی 306.85 336.76
علوم اجتماعی عمومی 253.23 321.26
ادبيات عمومی 288.3 316.57
موسسه تحصيلات عالی پکتيکا زراغت هارتيکلچر و جنگلات 177.3 301.02
علوم حيوانی 177.36 281.37
تعليم و تربيه رياضی- فيزيک 180.29 276.51
کيميا- بيولوژی 187.54 272.08
موسسه تحصيلات عالی ارزگان تعليم و تربيه عمومی 177.38 310.53
زراعت عمومی 177.62 297.95
موسسه تحصيلات عالی هلمند تعليم و تربيه عمومی 196.7 297.73
زراعت عمومی 199.01 328.82
انجنيری عمومی 269.81 320.2
وترنری عمومی 183.15 296.88
موسسه تحصيلات عالی فراه تعليم و تربيه عمومی 177.29 301.04
زراعت عمومی 180.96 309.85
موسسه تحصيلات عالی بادغيس زراعت عمومی 190.26 303.57
تعليم و تربيه عمومی 179.73 299.6
اقتصاد عمومی 271.35 313.93
موسسه تحصيلات عالی غور تعليم و تربيه رياضی 214.55 289.73
فيزيک 180.51 268.06
کيميا 178.25 230.66
بيولوژی 199.28 290.11
دری 201.34 284.55
انگليسی 216.85 320.65
کمپيوتر ساينس 229.93 303.33
ثقافت اسلامی 191.89 286.23
دانشگاه فارياب تعليم و تربيه عمومی 293.17 335.06
اقتصاد عمومی 319.35 339.45
زراعت عمومی 249.84 331.7
ادبيات عمومی 291.2 333.02
انجنيری عمومی 317.17 339.16
حقوق عمومی 328.89 340.83
دانشگاه بامیان علوم اجتماعی تاريخ 213.37 297.86
جامعه شناسی 243.7
291.58
باستان شناسی 205.65 278.6
فلسفه 205.12 281.51
توريزم 206.55 265.34
زمين شناسی جيولوجی 238.31 306.72
جغرافيه 213.28 319.35
هايتروميترولوژی 184.72 285.07
جيوديزی 267.27 314.7
استخراج 262.3 311.07
زراعت اگرانومی 180.38 280.56
علوم حيوانی 191.29 290.64
باغداری 214.68 293.59
اقتصاد زراعتی 248.18 301.53
خاک شناسی 208.42 287.03
جنگلات و منابع طبيعی 177.25 258.67
انجنيری و محيط زيست 240.53 307.81
پاراکلينيک 184.13 268.96
تعليم و تربيه دری 217.27 295.75
انگليسی 214.96 284.63
روانشناسی 224.85 282.03
کمپيوتر ساينس 261.12 309.93
تعليمات اسلامی 193.07 294.27
پشتو 177.34 280.51
مديريت آموزشی 210.57 284.91
پيداگوژی 181 246.2
علوم طبيعی رياضی 247.31 295.65
فيزيک 219.44 276.1
کيميا 214.71 275.72
بيولوژی 225.78 287.92
اقتصاد بانکداری و تجارت 286.22 313.07
اداره و مديريت 281.82 331.37
احصائيه و مديريت 241.27 304.05
اقتصاد ملی 222.22 314
دانشگاه پروان کمپيوتر ساينس عمومی 308.31 341.05
علوم اجتماعی علوم و فرهنگ اسلامی 272.49 311.74
جامعه شناسی 268.81 299.01
تاريخ 237.98 305.47
جغرافيه 204.56 301.28
ژورناليزم مطبوعات 294.94 308.97
راديوتلويزين 298.69 327.12
Loading...

آخرین ویدیو ها

Bahar Media  SayahOnline

ورود به سایت